گودبرداری در ابتداي ساخت ساختمان انجام مي شود.

گودبرداری برای ساخت ساختمان

گود برداری در ابتدای ساخت ساختمان انجام می شود. در باستان شناسی ، گود برداری عبارتست از قرار گرفتن در معرض ، پردازش و ضبط بقایای باستان شناسی. یک سایت حفاری یا گود برداری محلی است که در حال بررسی است. چنین گود برداری سایت خود را با یک سایت باستان شناسی خاص یا یک سری از سایت های مرتبط می داند.