دیوار سبز چیست

مزایای دیوار سبز برای شهرنشینی

• دیوار سبز هوا را تمیز می کنند ،
• محیط شفابخش قدرتمند ارائه می دهند
• احساس بهزیستی را افزایش می دهد
• باعث کاهش دمای محیط می شود
• آلودگی صدای محیط را کاهش می دهند
• استرس را کاهش می دهند
• باعث افزایش بهره وری می شوند
• مدت اقامت طولانی تر را نشان می دهد
• به برند ارزش افزوده می دهند
باعث تعامل بیشتر اجتماعی ، خرابکاری کمتر می شود