انواع ژئودرین

ژئودرین سازگار با محیط زیست و بهترین جایگزین برای سایر روش ها

ژئودرین در ارائه سیستم زهکشی مناسب، برای سازه هایی مانند سازه های نگهدارنده زمین ، پیاده روها ، ساختارهای جلوی آب ، کانالها و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قفل شدن آب در داخل سازه باعث فشار آب اضافی و فشار زمین به دلیل کاهش مقاومت برشی خاک می شود. این پایداری ساختار را کاهش می دهد و حتی می تواند منجر به خرابی فاجعه بار شود.