انواع زهکشی

استفاده از لوله زهکش برای تخلیه آب اضافی خاک

لوله زهکش طراحی و ساخت زهکش لوله زیرسطحی را برای تخلیه آب اضافی از پروفایل های خاک های مرطوب توصیف می کند. این بخش در مورد فاکتورهای اصلی طراحی که هنگام نصب سیستم های لوله های زیرسطحی مورد نظر هستند ، بحث می کند. با این وجود ، موارد فنی بسیار بیشتری در مورد برخی از این عوامل وجود دارد.