زهکش

مشکلات زهکشی خاک و جلوگیری از آن

مشکلات
• پوسیدگی ریشه
• آب راکد
• نوع خاک
• لبه های برگ قهوه ای
• حرکت آب
جلوگیری
• سیستم آبیاری را تنظیم کنید
• خاک سفت را نرم کنید
• سایت را به دقت انتخاب کنید
• روشهای کاشت را با شرایط سایت سازگار کنید
شیوه های ساخت و ساز را اصلاح کنید