ایزولاسیون استخر ذخیره نفت

ایزولاسیون استخر ذخیره نفت

ایزولاسیون استخر ذخیره نفت باعث خواهد شد تا نفت از کلیه خطرات مصون باشد. بسیاری از مواد شیمیایی استخر موجود در بخش خرده فروشی به عنوان مواد شیمیایی خطرناک طبقه بندی می شوند زیرا ممکن است قابل احتراق ، اکسید کننده ، واکنش پذیر در آب ، سمی یا خورنده باشند. مواد شیمیایی خطرناک و کشنده باشد.