شماره تماس : 02188009862   -  09120204952

ژئوتکستایل ۸۰۰ گرمی

ژئوتکستایل های ۸۰۰ گرمی و ۱۰۰۰ گرمی اغلب در پروژه های کنترل سواحل کاربر دارد.

ژئوتکستایل 800 گرمی
ژئوتکستایل ۸۰۰ گرمی

ژئوتکستایل ۸۰۰ گرمی

ژئوتکستایل 800 گرمی
ژئوتکستایل ۸۰۰ گرمی