پایدارسازی دیواره های استخر ذخیره آب با مش های پلیمری، باشگاه دیپلمات وزارت امور خارجه
پایدارسازی دیواره های استخر ذخیره آب با مش های پلیمری، باشگاه دیپلمات وزارت امور خارجه1

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، باشگاه دیپلماتیک
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : وزارت امور خارجه
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

پایدارسازی دیواره های استخر ذخیره آب با مش های پلیمری، باشگاه دیپلمات وزارت امور خارجه