اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، زرنان
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کشور
تاریخ شروع پروژه : ۹۰
تاریخ پایان پروژه : ۹۰

توضیحات پروژه

ساخت استخر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی