زهکشی و آب بندی تونل مترو چهارراه مولوی

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
مهندس اجرا : کمال
کارفرما : راه و ترابری
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

زهکشی و آب بندی تونل مترو چهارراه مولوی