اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، قزوین
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : شرکت استراتوس
تاریخ شروع پروژه : ۹۱
تاریخ پایان پروژه : ۹۱

توضیحات پروژه

تونل تهران کوهین