آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، شهرک غرب1
آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، شهرک غرب3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، شهرک غرب
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کار فرما
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، شهرک غرب