آب بندی بام سبز، چیتگر
آب بندی بام سبز، چیتگر1
آب بندی بام سبز، چیتگر2

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، چیتگر
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : چیتگر
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

آب بندی بام سبز، چیتگر