لندفیل

كارها و مراحل ساخت لندفیل

ابتدا باید مشخص شود که آیا زمین کافی برای لندفیل وجود دارد یا خیر. برای اینکه فکر کنید چقدر زمین برای لندفیل مورد نیاز است ، از مثال سایتی که بازدید کردیم استفاده خواهیم کرد. ترکیب خاک زیرین و بستر باید مشخص شود. جریان آب بیش از منطقه باید مورد مطالعه قرار گیرد. شما باید تأثیرات احتمالی لندفیل و آلودگی احتمالی بر حیات وحش محلی را تعیین کنید.
محل دفن رباله

ساختار محل دفن زباله

به طور معمول ، محل دفن زباله های مناسب برای زباله های غیر خطرناک با استفاده از تکنیک ها مشخصات از پیش تعریف شده مشخص مي شوند. • كوچك تر كردن زباله ها • ضایعات جمع و جور برای کاهش حجم • پوشاندن محل دفع زباله با چوب و ذرات ريز و خاك به صورت روزانه