بسترسازی و لاینینگ مخزن پتروشیمی اراک

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، اراک
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : پتروشیمی اراک
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

بسترسازی و لاینینگ مخزن پتروشیمی اراک