آب بندی بام سبز در شهرک غرب3
آب بندی بام سبز در شهرک غرب1
آب بندی بام سبز در شهرک غرب

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، شهرک غرب
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کار فرما
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

آب بندی بام سبز در شهرک غرب