تعريف ژئوتكستايل:

صفحات نفوذ پذيري هستند كه از الياف پلي پروپلين و يا پلي استر و به دو صورت كلي بافته شده ( تك رشته اي و چند رشته اي ) و بافته

نشده ساخته مي شوند. در ژئوتكستايل هاي بافته شده رشته هاي الياف بـا تكنولوژي بافت منسوجات به شكل هاي مختلف بافته مي شوند

در حالي كه در نوع بافته نشده توده اي از الیاف با استفاده از حرارت، چسب هاي شيميايي يا فشار مكانيكي به هم اتصال يافته و بدين

ترتيب انواع مختلف ژئوتكستايل ها توليد مي گردند. اين مواد به علت نفوذناپذيري مناسب وبافت قابل كنترل، عموما” به عنوان فيلتر”

مورد استفاده قرار مي گيرند.

نحوه ساخت ژئوتكستايل ( فیلتر خاکی ):

پليپرپيلنها داراي وزن مخصوص كمتر از واحد بوده و محكم و بادوام هستند. از الياف و فيبرهاي رشتهاي پليپرپيلنها در ساخت ژئوتكستايلهاي
استفاده ميشود. همچنين از فيبرهاي پلياستر با مقاومت بالا نيز در ساخت ژئوتكستايلها استفاده ميشود .پلياسترها داراي وزن 2 و بافته نشده 1 بافته شده
مخصوص بزرگتر ازواحدو مقاومت بسيار عالي هستند و با اغلب خاكهاي موجود در محيط سازگارميباشند.

گروه آرین خاک ایرانیان تنها تولید کننده و فروشنده فیلتر خاکی در ایران می باشد برای اطلاعات بیشتر برای خرید فبلتر خاکی تماس بگیرید 02188005043 / 02188009862 / 02188009861 / 09120204952

طراحي ژئوتكستايل فيلتر:

الف:مهم ترين خصوصيات يك ژئوتكستايل فيلتر خاکی:
1 -عدم عبور ذرات خاك: ژئوتكستايل فيلتري كه در هريك از پروژه هاي عمراني به عنوان فيلتر استفاده مي شود حفره هاي موجود درآن بايد به
اندازه اي كوچك باشد كه نگذارد ذرات ريز خاك از آن عبور كند.
2 -نفوذ پذيري: ژئوتكستايلي كه به عنوان فيلتر در هريك از پروزه هاي عمراني استفاده مي شود داراي نفوذ پذيري بالايي در رابطه با جريان آب
داشته باشد به طوري كه فشار آب حفره اي به حداقل خود در طول مسيربرسد و گراديان هيدروليكي كاهش يابد.
3 -عدم گرفتگي: حفره ها يا روزنه هاي ژئوتكستايل فیلتر خاکی بايد به اندازه اي باشد كه در طول دوره ي بهره برداري و عملكرد آن توسط ذرات ريز خاك
مسدود، گرفته نشود كه اين عامل باعث كاهش نفوذپذيري مي گردد.
4 -مقاومت فشاري در برابربارهاي وارده: در هنگام نصب و در طول مدت كاري ژئوتكستايل ممكن است بارهاي فشاري و ديناميكي توسط سنگ
هاي سنگين به صورت rap rip ،fill rack و… به ژئوتكستايل وارد گردد كه مقاومت ژئوتكستايل در برابر اين نيروها بسيار حائز اهميت مي
باشد.
5 -دوام: مطمئنا مواد متشكله ي ژئوتكستايل بايد در برابر عوامل شيميايي، بيولوژيك و اشعه ماوراءبنفش كه ممكن است حاصل از تابيدن نور
خورشيد به آن مي باشد، مقاومت از خود نشان دهد.

ژئوتکستایل-فیلتر-خاکی

ژئوتکستایل-فیلتر-خاکی

ب: مراحل طراحي ژئوتكستايل فيلتر:

مراحل طراحي ژئوتكستايل فيلتربه هفت بخش عمده مي توان دسته بندي كرد كه حاصل تحقيقات مركزتن كي نيكلون در مدت 40 سال مي باشد.

.مرحله اول – محل استفاده:

معمولا ژئوتكستايل فيلتر مابين خاك (كه عمدتا خاك هاي ريز دانه) و مصالح زهكش همانند شن، ماسه ي درشت دانه، ژئونت و ويپرپ قرار
مي گيرد. ژئوتكستايل در اين مكان نقش فيلتر را ايفا مي كند كه آب را از خود عبور داده در صورتي كه مانع از عبور ذرات خاك مي شود. مصالح
همسايه ي ژئوتكستايل همانند: شن و تخته سنگ بايد به گونه اي باشند كه زبري يا تيزگوشه بودن آن ها تاثيري بربافت هاي ژئوتكستايل نداشته باشد .
طريقه ياجراي اين سيستم فيلتر نيز حائز اهميت مي باشد كه ترتيب قرارگيري مصالح به گونه اي باشد كه كوچكترين ضربه و فشار بيشتر از حد مقاومت
ژئوتكستايل به اين مصالح وارد نشود. نكته ي ديگري كه حائز اهميت مي باشد الويت دهي دو خاصيت نفوذپذيري يا عدم عبور ذرات با توجه به موارد
استفاده ي ژئوتكستايل مي باشد. همانگونه كه قبلا گفته شد اين دو خاصيت متناقض در ژئوتكستايل مي تواند اين ماده رابه صورت يك فيلتر مناسب
معرفي كند ولي در محل هايي كه فقط نفوذپذيري يا فقط عدم عبور ذرات با توجه به عدم گرفتگي ملاك طراحي مي باشد كه طراحان با توجه به اين
دو خاصيت مهم مي تواند الويت بندي خود را انجام دهند.
9 .مرحله دوم – شرايط مرزي:

١ -فشار سربار: فشار وارده بر ژئوتكستايل يكي از عوامل مهم در طراحي ژئوتكستايل فيلترمي باشد دليل اين امرمي توان اين باشد كه:
الف: فشار وارده به مصالح فيلتر مي تواند تراكم مصالح فيلتر (ژئوتكستايل) را افزايش داده كه اين عامل سبب كم كردن عبـور ذرات خـاك از
فيلتر (ژئوتكستايل) مي گردد.
ب: افزايش فشار بر مصالح فيلتر نسبت عكس با توان گذردهي آب داشته باشد به همان ميزان كـه فشـار سـر بـار باعـث متـراكم كـردن مصـالح
ژئوتكستايل مي گردد از طرفي باعث كاهش حجم آب عبوري از اين مصالح مي شود.
٢ -نوع جريان آب در فيلتر:
جريان آب مي تواند هم به صورت state‐steady) پايدار) يا به صورت متغيير باشد شناسايي هر گونه از ايـن شـرايط مـي توانـد در طراحـي
ژئوتكستايل فيلترها مهم باشد از جمله اين موارد جريان پادار مي توان ديوارهاي زهكش، حوضچه هاي آرامـش و حالـت جريـان دينـاميكي در
رودخانه ها و ديواره ي كانال ها و بدنه ي سدها و ساحل دريا نام برد.
10 .مرحله سوم- شناسايي خاك هاي مجاور ژئوتكستايل

در طراحي ژئوتكستايل با توجه به خاك هاي اطراف اين مصالح مي توان نوع و ابعاد حفره هاي ژئوتكستايل كه به صورت پارامتر تعريف شده
انتخاب گردد. به همين منظور دو جدول ذيل با توجه به جريان هاي پايدار و متغييرپيشنهاد شده است.